Távszerencsejáték az a sportfogadás, a kártyajáték vagy kaszinójáték, amelyet hírközlő eszköz és rendszer útján szerveznek (Szjtv. 29/C. §). Ennek keretében szervezett sportfogadásnak az agár- és lóversenyre, valamint sportrendezvényre fogadás számít.

Az Országgyűlés az online sportfogadás liberalizációját szüntette meg 2013. július 5. napján, amikor állami koncesszióhoz kötötte a hírközlési rendszerek útján szervezett sportfogadást. A távszerencsejáték szervezői a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló szabályok hatálya alá tartoznak, így ennek keretében mondja ki a módosított Szjtv., hogy játékosként csak természetes személy vehető nyilvántartásba és egy játékosnak egy szervezőnél csak egy játékosi egyenlege (un. játékosi számlája) lehet, továbbá a szervező köteles nyilvántartásba venni a játékos adatait (családi és utónév, lakcím, állampolgárság, azonosító okmány típusa és száma, valamint születési hely és idő). A szervező a személyazonosság ellenőrzése érdekében megkeresheti a személyiadat- és lakcímnyilvántartást is, és a játékszervezőknek a 18 éven aluliak regisztrációját meg kell tagadniuk.

A távszerencsejáték a törvénymódosítás alapján már nem liberalizált tevékenység, ami azt jelenti, hogy állami jellegű szervezői kör (azaz az állami szerencsejáték szervező kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság, illetve az állam többségi részesedésével működő gazdálkodó szervezet) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal engedélyével, egyéb szervezők pedig koncessziós pályázaton való részvétel alapján megkötött koncessziós szerződéssel és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott engedéllyel végezhetnek távszerencsejáték szervezői tevékenységet, és az adóhatóság az engedélyesekről közhiteles hatósági nyilvántartást vezet. Ha a szerencsejáték-szervező a működését az engedély megadásától számított hat hónapon belül nem kezdi meg, továbbá ha azt engedély nélkül szünetelteti, az engedély visszavonhatóvá válik.

Belföldön a nemzetközi együttműködés keretében szervezett szerencsejáték szervezési tevékenység abban az esetben folytatható, ha az állami adóhatóság a fogadás megállapításához is használt központi szerver helye szerinti valamennyi állam szerencsejáték felügyeleti hatóságával együttműködési megállapodást kötött a nemzetközi együttműködés keretében szervezett szerencsejáték hatékony felügyelete érdekében és e megállapodás valamennyi részes fél tekintetében hatályos. Az állami adóhatóság az együttműködési megállapodás fennálltáról és hatályáról az engedély kiadásával egyidejűleg tájékoztatja a szervezőt. Az állami adóhatóság az együttműködési megállapodás hatályának vagy részes államainak változásáról az engedély időtartama alatt haladéktalanul értesíti a szervezőt.

A szervezőnek igazolnia kell, hogy az adott tevékenység kockázati tényezőiről a játékosokat hírközlő eszközön és rendszeresen keresztül megfelelően tájékoztatja, a játékosok személyes adatai, valamint egyéb, személyhez fűződő jogai védelmét biztosítja, a véletlen elemeket az elektronikus játékrendszerek auditálása alapján biztosítja.

Szerencsejáték szervezés

Szerencsejáték csak jóváhagyott játékterv alapján szervezhető. Biztosítani kell a szerencsejátékkal összefüggő valamennyi tudnivaló (különösen a lebonyolítás módja, a nyerési esélyek, a nyeremények felosztásának módja, feltételei, át nem vett nyeremények kezelése) játékosok számára való nyilvánosságát. A szerencsejáték-szervezőnek fel kell hívnia a figyelmet a túlzásba vitt szerencsejáték ártalmaira, a szenvedélybetegség kialakulásának veszélyére. A szerencsejáték-szervező az értékesítőhelyen köteles ilyen tartalmú tájékoztató hirdetmények elhelyezésére és biztosítania kell a játékos részére az önkizárás és az önkorlátozás lehetőségét.

A szervezőnek a távszerencsejáték-szervezéssel kapcsolatban használt honlapján a szerencsejáték-szolgáltatással kapcsolatban magyar nyelven kell feltüntetni a szerencsejátékban való részvétel feltételeit és a játék szabályait, a játékosi egyenleg kezelésének, a tétek befizetésének, a nyeremények kifizetésének szabályait, a játékosi panaszok kezelésének rendjét, a szerencsejáték-szervező elérhetőségét, a 18 éven aluli személyek játéktilalmára vonatkozó figyelmeztetést, a túlzásba vitt szerencsejáték ártalmaira, szenvedélybetegség kialakulására vonatkozó figyelmeztetést, Magyarországon szerencsejáték játékfüggőség kezelésével foglalkozó legalább egy szervezet elnevezését és elérhetőségét, az állami adóhatóság mint engedélyező és felügyeleti hatóság megnevezését és elérhetőségét játékosi bejelentésekkel, felügyeleti eljárással kapcsolatban, továbbá a távszerencsejáték engedély meglétére utalást, az engedélyezett játéktípus vagy játéktípusok megjelölését, az engedély esetleges felfüggesztése esetén ennek tényét és időtartamát.

Az engedély öt évig érvényes. Íme a díjak:

A koncesszióban részt vevő gazdasági társaságok a módosítás szerint maximum öt évre kaphatnak engedélyt az internetes sportfogadás szervezésére, a szervezők száma azonban nem korlátozott, de a jegyzett tőkéje legalább 200 millió forint. Játéktípusonként (kaszinó, kártyajáték, sportfogadás) évi 100 millió forint koncessziós díjat, továbbá kéthetente játékadót, negyedévente pedig felügyeleti díjat kell fizetniük. A játékadó a tiszta játékbevétel (befizetett tét és a kifizetett nyeremény különbsége) 20%-a, a szerencsejáték-felügyeleti díj a teljes bevétel 2,5%-a, de legalább 100.000 forint és legfeljebb 50 millió forint. Ezen utóbbiból a szervező 25 % kedvezményt kap, amennyiben Magyarországon – a felügyeleti tevékenységet megkönnyítő – másodlagos adattároló szervert helyez el. Az internetes szerencsejáték szervezőjének a szerveréhez folyamatos távoli hozzáférést kell biztosítania a Nemzeti Adó- és Vámhivatal számára. A tárolt adatoknak ki kell terjednie az ügyfél-regisztrációra, a játékosi számla finanszírozásának részleteire, a játékosi számla egyenlegének alakulására, a játékmenettel kapcsolatos adatokra és tranzakciókra.

A Szerencsejáték Zrt. nem fizet

Persze a Szerencsejáték Zrt. alanyi jogon mentességet kap mindhárom költség megfizetése alól. A koncessziós engedélyek, valamint koncessziós jogok kiadásáról kizárólag a Nemzeti Adó- és Vámhivatal dönt.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal elrendeli az ideiglenes hozzáférhetetlenné tételét annak az elektronikus hírközlő hálózat útján közzétett adatnak, amely hozzáférhetővé tétele vagy közzététele tiltott szerencsejáték-szervezést valósít meg. Az illegális szerencsejáték szervezéshez kapcsolódó elektronikus adat hozzáférése 90 napra korlátozható, amely ismételten is elrendelhető. A blokkolási kötelezettségnek eleget nem tevő hírközlési szolgáltatók 100 ezer forint és 500 ezer forint közötti bírsággal sújthatók, amely ismételten kiszabható. Az ideiglenes hozzáférhetetlenné tétel végrehajtását a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) szervezi és ellenőrzi.

A fogadási esemény definíciója akként került meghatározásra, hogy az a jövőbeli esemény, amelynek legalább két nyilvánosságra kerülő kimenetele lehetséges és ezek bekövetkezésére a játékszervező semmilyen befolyással nem rendelkezik. Fogadásnak minősül a tét fizetési fejében történő, egy jövőbeli esemény véletlen bekövetkezésének eltalálására, vagy egy jövőbeli esemény kimenetelének eltalálására vonatkozó játék.

Szerző: Szigo

Olvastad már?

Több információt szeretnél? Kérdésed van?  Szerencsejáték Szabályozás Fórum